Topik Terkini

AHOK dan CORONA Oleh: Asmin Amin

AHOK dan CORONA Oleh: Asmin Amin Ahok itu mepersatukan ummat Islam. Corona itu mepersatukan ummat manusia. Sama-sama keturunan cina.. Sama-sama gaduh… Tapi..